За Катедрата

Катедра “Маркетинг” е създадена на 17 юни 1997 г., когато е прието решението на Академичния съвет за разкриване на новото звено към Университета. С това се поставя началото на първата специализирана катедра по маркетинг в България. Така усилията на основоположниците, проф. д.и.н. Юлия Узунова  и доц. д-р Елена Георгиева, се увенчават с успех. Първият ръководител на катедрата е доц. д-р Елена Георгиева, а общия катедрен състав включва 3 хабилитирани лица и 7 асистента.

Първата специалност, водена от катедрата, е “Маркетинг” за образователно-квалификационна степен “бакалавър” и първите студенти в нея са приети през септември 1997 г.. Тогава те са само 65 на брой. През 2001 г. стартират и първите магистърски програми, организирани от катедрата – “ Управление на продажбите” и “Реклама и връзки с обществеността”. По-късно в катедрата стартира още една магистърска програма “Корпоративен приложен маркетинг”. В момента в двете образователно-квалификационни степени се обучават около 800 студенти.

Изследователските интереси на катедрата са разнородни. Специфичните области на експертиза на преподавателския състав включват: потребителско поведение, управление на дистрибуцията, маркетингови изследвания, маркетингов мениджмънт, международен маркетинг, управление на взаимоотношенията с клиенти, интегрирани маркетингови комуникации, интерактивен маркетинг, продуктови анализи, маркетинг на услуги. Сега съставът на катедрата се състои от 7 хабилитирани лица (1 професор и 6 доценти), 5 от които са на основен трудов договор, и 7 асистента, един от които е с научна степен доктор.